Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Tháo tấu vua xây dựng Đổng Tước Đài


TAM QUỐC CHẾ BẬY PHẦN THỨ BỐN MƯƠI BA

Nhắc lại, năm Kiến An thứ 12 (207) Tháo sau khi trừ được anh em Viên Hy Viên Thượng, cho quân về ngụ tại thành Ký Châu. Một hôm chợt thấy mé Nam thành có luống sáng lạ, cho người đào lên thì thấy con chim sẻ bằng đồng. Tháo mừng rỡ cho là điềm báo liền có ý xây một cái đài cao để kỷ niệm bèn bàn với các quan, Tào Thực con thứ Tháo nói:
- Muốn dựng đài cao hai tầng thì phải lập ra ba tòa: Tòa giữa cao nhất, gọi là "Đồng Tước"; tòa bên trái gọi là "Ngọc Long"; tòa bên phải gọi là "Kim Phượng". Lại nên xây hai cái cầu vồng nối dài hai bên với đền giữa cho đẹp mắt.
Tháo ưng thuận bèn về Lạc Dương vào cung tâu với Hiến Đế, Tháo nói:
- Nên xây dựng đài Đồng Tước để kỉ niệm chiến thắng trước với nghịch thần họ Viên.
Hiến Đế nói:
- Chiến tranh loạn lạc, cái cần là an dân, chớ vội vàng tiêu phí sức dân.
Tháo nói:
- Đài Đồng Tước không phải chỉ để xứng tầm với chiến công hiển hách mà để phục vụ, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng cao của người dân Trung Nguyên. Để mai thiết triều bệ hạ hãy hỏi ý kiến bá quan.
Hôm sau, Tháo cùng trăm quan vào cung chầu vua. Tháo tâu:
- Việc xây đài Đồng Tước đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của toàn bộ Trung Nguyên ta.
Tuân Úc tâu:
- Đây là dự án được Tào thừa tướng quan tâm, ấp ủ qua nhiều nhiệm kỳ. Là công trình quan trọng cho sự phát triển, nâng cao đời sống người dân Trung Nguyên, đồng thời cũng là sự mong mỏi, chờ đợi của nhân dân Trung Nguyên.
Tào Thực tâu:
- Chúng thần mong có được nơi xứng tầm để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao cùng sự cống hiến, sáng tạo của đội ngũ nhà thơ trẻ.
Chúng quan đều đồng thanh tâu:
- Đài Đồng Tước xây chính là hợp ý trời, thuận lòng dân!
Chúng quan nói: Xây Đồng Tước đài là hớp ý trời,
thuận lòng dân

Hiến đế nói:
- Cần bao nhiêu tiền để xây dựng?
Tháo tâu:
- Khoảng 1500 triệu lạng bạc, ta sẽ xây bên bờ sông Chương tại Nghiệp Quận Hà Nam.
Hiến đế giật mình nói:
- Quốc khố đang cạn kiệt do chiến tranh liên miên. Ta nghe nói, dân chúng Nghiệp Quận đang bức xúc vì mấy dự án lấy đất xây doanh trại của thừa tướng. Nay việc đó chưa giải quyết xong thì lại thêm việc này, dân chúng làm sao chấp nhận được?
Tháo nói:
- Bệ hạ vị tất phải lo lắng chuyện đó. Giờ ta hãy cứ biểu quyết thông qua chủ trương đã.
Nói xong Tháo cho biểu quyết, 100% quan lại trong triều đều nhất trí thông qua xây cất đài Đồng Tước.
Tháo mừng rỡ nói:
- Đây là công trình nghệ thuật chuyên ngành đánh dấu điểm hút, điểm đến cho tương lai Trung Nguyên chúng ta.
Hiến Đế không biết nói sao đành ra im lặng bãi triều.
Thế là Tháo từ đó cho người xây dựng đài Đồng Tước. Đến năm Kiến An thứ 15 (210) đài Đồng Tước xây xong. Dân Lạc Dương nghe tin nhà nhà hân hoan vui mừng. Có kẻ quay hướng Hứa Xương mà vái rồi nói:
- Ngắm đài Đổng Tước sẽ quên đi đói nghèo!

Đó chính là:
Đài cao mới xứng tầm kỳ đức
Tháo xây đài lớn chính là hợp ý dân
4 nhận xét:

 1. Lâu lắm không thấy tiên sinh hạ phàm, chẳng hay tiên sinh có được mạnh giỏi?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất cảm kích tiên sinh đoái hoài. Cái chí thú bình phú ngâm thơ bị cơm áo gạo tiền nó oánh tơi tả. Kẻ ngu muội này đành phải buông bút sang phố Nhổn giả vờ làm rơi bọc đinh rồi đợi vá xe gần đó. Mà giờ dân nó khôn rồi đi toàn xe không săm hoặc thà dắt bộ chứ không chịu xuất tiền để vá nên cuộc sống cũng bấp bênh lắm tiên sinh ạ. Chắc sắp tới, kẻ ngu muội này phải kiêm thêm nghề thấy chó nhà ai đi lạc thì đem về nuôi hộ mất thôi.

   Xóa
  2. Dân An Nam bựa quá, phỏng tiên sinh?

   Xóa